Từ khi thành lập vào năm 1996 đến nay, công ty Vision International People Group luôn quán triệt thực hiện chính sách trách nhiệm xã hội trong kinh doanh. Đó là một phần không tách rời trong hoạt động của Công ty, gắn liền với triết lý của Công ty và đáp ứng yêu cầu của xã hội. Với việc đưa ra thị trường thế giới các lọai thực phẩm chức năng và sản phẩm cho sức khỏe, Công ty  Vision International People Group đang tích cực tuyên truyền sức khỏe và lối sống lành mạnh, tiến hành đối thoại mang tính xây dựng với các cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội ở Nga cũng như quốc tế.

Năm 2004, theo sáng kiến của Chủ tịch Công ty ông Dmitri Buriak, Vision International People Group đã tổ chức một dự án mang ý nghĩa xã hội là "Nghiên cứu chất lượng cuộc sống, sức khỏe và dinh dưỡng của nhân dân Nga". Cuộc nghiên cứu được thực hiện với sự hợp tác với VKHNC dinh dưỡng thuộc VHLKHYH (Hiệp định về hợp tác ngày 06 tháng 08 năm 2004) dưới sự bảo trợ của  Tổ chức Y tế Thế giới. Việc tiến hành nghiên cứu được Bộ Y tế và Phát triển LB Nga và Viện Hàn lâm Khoa học Y học Nga tán thành.

Cuộc nghiên cứu đã được tiến hành trên cơ sở quan sát tình hình kinh tế và tình trạng sức khoẻ của người dân Nga (QSKTSKN) trong một biểu mẫu toàn Nga. Biểu mẫu ban đầu bao gồm hơn 4500 hộ ở 158 thành phố, thị xã và làng tại 38 chủ thể Liên bang Nga. Cuộc thăm dò ý kiến đã được tổ chức hai lần trong thời gian từ tháng 10 năm 2004 đến tháng 01 năm 2005 và từ tháng 10 năm 2005 đến tháng 01 năm 2006. Biểu mẫu hàng năm bao gồm khoảng 10 nghìn người có độ tuổi hơn 14.

Cuộc nghiên cứu chất lượng cuộc sống của người dân Nga được tiến hành cùng với việc dùng bảng câu hỏi của  Tổ chức Y tế Thế giới WHOQOL-BREF. Kết qủa của những công trình nghiên cứu đã được thực hiện lần đầu tiên ở mức độ quần chúng và đánh giá khách quan các tham số chất lượng cuộc sống của những người Nga trưởng thành. Những khác biệt về tuổi tác, giới tính và dân số - xã hội, cũng như những khác biệt khu vực của các tham số đó đã được xác định (bản đồ 1.1–1.5). Dữ liệu nhận được mang lại lợi ích khoa học và thực tiễn to lớn để sọan thảo ra các tiêu chuẩn cho chỉ số chất lượng cuộc sống Nga đối với các nhóm dân cư khác nhau.

Đường lối quan trọng của cuộc nghiên cứu là việc sọan thảo ra bảng câu hỏi để đánh giá hoạt động và sức khỏe ICF-based Health and Functioning dựa trên văn bản chính thức của Tổ chức Y tế Thế giới là International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF. Mục đích tạo ra bảng câu hỏi mới là - bổ sung việc đánh giá chủ quan chất lượng cuộc sống (bảng câu hỏi WHOQOL-BREF) bằng việc miêu tả một cách khách quan về tình trạng sức khỏe và hoạt động (bảng câu hỏi ICF-based Health and Functioning). Bảng câu hỏi đã chứng minh những đặc tính đo lường tâm lý tốt (độ vững chắc, độ tin cậy, độ nhạy cảm), là công cụ phương pháp luận ổn định và được sử dụng thành công trong các cuộc nghiên cứu lâm sàng và quần chúng (bản đồ 2.1-2.9).

Cuộc nghiên cứu dinh dưỡng thực tế của người Nga, trong đó xác định rõ những đặc điểm dinh dưỡng từng khu vực, được thực hiện bằng phương pháp phân tích tần số tiêu dùng thực phẩm. Trên cơ sở các kết quả thu được đã xây dựng lên những "hình kim tự tháp dinh dưỡng" theo từng khu vực và tiến hành phân tích chúng so sánh với "hình kim tự tháp dinh dưỡng lành mạnh" mà TCYTTG khuyến cáo (vẽ 1.1, bản đồ 3.1-3.4).