Od svog osnivanja 1996. godine, kompanija Vision International People Group dosledno sprovodi politiku korporativne društvene odgovornosti, koja je sastavni deo Kompanije, povezana sa filozofijom Kompanije i ispunjava očekivanja društva. Nudeći svetskom tržištu dijetetske dodatke ishrani i zdravstvene proizvode, kompanija Vision International People Group aktivno promoviše zdravlje i zdrav način života, vodi konstruktivan dijalog sa državnim institucijama i organizacijama građanskog društva, kako ruskih, tako i međunarodnih.

Godine 2004, na inicijativu predsednika Kompanije g-dina Dmitrija Burjaka Vision International People Group je organizovala društveno značajan projekat „Istraživanje o kvalitetu života, zdravlja i ishrane stanovništva Rusije”. Istraživanja su sprovedena u saradnji sa NII za ishranu RAMN (Sporazum o saradnji od 06. avgusta 2004.), pod pokroviteljstvom Svetske zdravstvene organizacije. Istraživanje je bilo odobreno od strane Ministarstva zdravlja i socijalnog razvoja RF i Ruske akademije medicinskih nauka.

Istraživanja su vršena na osnovu Ruskog monitoringa ekonomskog položaja i zdravlja stanovništva (RMEZ) na nacionalnom reprezentativnom uzorkovanju. Izvorno uzorkovanje je obuhvatio preko 4500 domaćinstava koje se nalaze u 158 gradova, naselja urbanog tipa i ruralnih područja u 38 regiona Ruske Federacije. Istraživanja su sprovedena dva puta u periodu od oktobra 2004 do januara 2005 i od oktobra 2005 do januara 2006. Godišnje uzorkovanje je obuhvatalo oko 10 hiljada ljudi starijih od 14 godina.

Proučavanje kvaliteta života u Rusiji je sprovedeno pomoću upitnika Svetske zdravstvene organizacije WHOQOL-BREF. Rezultati sprovedenih istraživanja su po prvi put na nivou populacije dali objektivnu procenu parametara kvaliteta života odraslog stanovništva Rusije. Postavljene su uzrasne, polne i druge društveno-demografske i regionalne razlike ovih parametara (karte 1.1-1.5). Dobijeni podaci su od velikog naučnog i praktičnog interesa u smislu razvoja ruskih regulatornih pokazatelja kvaliteta života za različite grupe stanovništva.

Važna oblast istraživanja je bila razrada upitnika za procenu funkcionisanja i zdravlja ICF-based Health and Functioning na osnovu zvaničnog dokumenta Svetske zdravstvene organizacije International Classification of Functioning: ICF. Svrha kreiranja novog upitnika je dopuna subjektivne procene kvaliteta života (upitnik WHOQOL-BREF) objektivnim opisom stanja zdravlja i funkcionisanja (upitnik ICF-based Health and Functioning). Upitnik je pokazao dobre psihometrijske karakteristike (valjanost, pouzdanost, osetljivost), i kao metodološki održivo sredstvo se uspešno koristi u kliničkim i populacionim istraživanja (karte 2.1-2.9).

Izučavanje stvarne ishrane stanovništva Rusije, uključujući i identifikaciju regionalnih prehrambenih navika, je sprovedeno analizom učestalosti potrošnje hranjivih proizvoda. Na osnovu ovih rezultata, izgrađene su regionalne „piramide hrane” i sprovedena njihova analiza u poređenju sa „piramidom zdrave hrane”, preporučene od SZO (slika 1.1, karte 3.1-3.4).