Od momentu powstania w 1996 roku Firma Vision International People Group konsekwentnie prowadzi politykę odpowiedzialności społecznej biznesu, która jest nieodłączną częścią działalności Firmy, zgodną z jej filozofią i odpowiada oczekiwaniom społeczeństwa. Proponując na rynku światowym suplementy diety, Firma Vision International People Group aktywnie promuje zdrowie i zdrowy styl życia, prowadzi konstruktywny dialog z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi zarówno rosyjskimi, jak i międzynarodowymi.

W 2004 r. z inicjatywy Prezesa Firmy Pana Dmitrija Buriaka Vision International People Group został organizatorem projektu, mającego znaczenie społeczne "Badanie jakości życia, zdrowia i odżywiania ludności Rosji". Badania przeprowadzano we współpracy z NBI Żywienia RANM (Porozumienie o współpracy z dn. 6 sierpnia 2004 r.) pod egidą Światowej Organizacji Zdrowia. Badania było zaakceptowane przez Ministerstwo Zdrowia i Rozwoju Społecznego FR i w Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych.

Badania były przeprowadzone na bazie Rosyjskiego monitoringu sytuacji gospodarczej i zdrowia ludności (RMGZ) na ogólnorosyjskiej próbie reprezentatywnej. Kontrolna grupa liczyła ponad 4500 gospodarstw domowych, położonych w 158 miastach, osiedlach typu miejskiego oraz na wsi w 38 podmiotach Federacji Rosyjskiej. Sondaże przeprowadzano dwa razy w okresie od października 2004 r. do stycznia 2005 r. i od października 2005 r. do stycznia 2006 r. Corocznie w badaniu brało udział około 10 tys. osób w wieku powyżej 14 roku życia.

Badanie jakości życia ludności Rosji przeprowadzano z zastosowaniem kwestionariusza Światowej Organizacji Zdrowia WHOQOL-BREF. W rezultacie przeprowadzonych badań, dotyczących populacji podano obiektywną ocenę parametrów jakości życia ludności w Rosji. Ustalono wiekowe, płciowe i inne społeczno-demograficzne oraz regionalne różnice tych parametrów (mapy 1.1-1.5). Uzyskane dane budzą duże zainteresowanie naukowe i praktyczne z punktu widzenia opracowania rosyjskich normatywnych wskaźników jakości życia dla różnych grup ludności.

Ważnym kierunkiem badań było opracowanie kwestionariusza oceny funkcjonowania i zdrowia ICF-based Health and Functioning na podstawie oficjalnego dokumentu Światowej Organizacji Zdrowia International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF. Cel sporządzenia nowego kwestionariusza – uzupełnienie subiektywnej oceny jakości życia (kwestionariusz WHOQOL-BREF) obiektywnym opisem stanu zdrowia i funkcjonowania (kwestionariusz ICF-based Health and Functioning). Kwestionariusz zademonstrował dobre właściwości psychometryczne (miarodajność, niezawodność, dokładność). Jest metodologicznie ustalonym narzędziem, które ma skuteczne zastosowanie w badaniach klinicznych i populacyjnych (mapy 2.1-2.9).

Badania faktycznego stanu odżywiania się ludności Rosji, w tym wyróżnienie regionalnych osobliwości odżywiania się, przeprowadzano metodą analizy częstotliwości spożycia artykułów spożywczych. Na podstawie uzyskanych wyników były opracowane regionalne "piramidy odżywiania" oraz przeprowadzono ich analizę porównawczą z "piramidą zdrowego odżywiania", zalecaną przez WHO (rys. 1.1, mapy 3.1-3.4).