От основаването си през 1996 година Vision International People Group неотклонно следва политиката на социална отговорност на бизнеса, която е неразделна част от дейността на Компанията, свързана е с философията на Компанията и отговаря на очакванията на обществото. Като предлага на световния пазар биологично активни хранителни добавки и стоки за здравето, компания Vision International People Group активно пропагандира здравето и здравословния начин на живот, води конструктивен диалог с държавни институции и обществени организации – както руски, така и международни.

През 2004 г. по инициатива на Президента на Компанията г-н Дмитрий Буряк, Vision International People Group става организатор на социално значимия проект "Изследване на качеството на живота, здравето и храненето на населението на Русия". Изследванията се провеждат в сътрудничество с НИИ по хранене към РАМН (Споразумение за сътрудничество от 06 август 2004 г.) под егидата на Световната здравна организация. Провеждането на изследванията е одобрено от Министерството на здравеопазването и социалното развитие на РФ и от Руската академия на медицинските науки.

Изследванията се извършват на база Мониторинг на икономическото състояние и здравето на населението на Русия (РМИЗ) на основата на общонационална представителна извадка. Първоначалната извадка включва повече от 4500 домакинства, разположени в 158 града, селища от градски тип и села в 38 субекта на Руската федерация. Направени са две допитвания през периодите от октомври 2004 г. до януари 2005 г. и от октомври 2005 г. до януари 2006 г. Ежегодната извадка наброява около 10 хил. души над 14-годишна възраст.

Проучването на качеството на живота на населението на Русия се провежда по въпросника на Световната здравна организация WHOQOL-BREF. В резултат на проведените изследвания, за първи път на популационно ниво се дава обективна оценка на параметрите на качеството на живот на възрастното население на Русия. Установени са възрастовите, половите и други социално-демографски, както и регионални различия на тези параметри (карти 1.1-1.5). Получените данни представляват голям научен и практически интерес от гледна точка на разработването на нормативни показатели за качеството на живота за различните групи население в Русия.

Една от важните насоки в изследването е изготвянето на въпросник за оценка на функционирането и здравето ICF-based Health and Functioning на основата на официалния документ на Световната здравна организация International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF. Целта на създаване на новия въпросник е да се допълни субективната оценка на качеството на живот (въпросник WHOQOL-BREF) с обективно описание на здравословното състояние и функционирането (въпросник ICF-based Health and Functioning). Въпросникът демонстрира добри психометрични качества (валидност, надеждност, чувствителност), представлява методологически устойчив инструмент и се използва успешно при клинични и популационни изследвания (карти 2.1-2.9).

Проучването на фактическото хранене на населението на Русия, в това число установяването на особеностите на храненето в отделните региони се провежда посредством анализ на честотата на консумация на хранителни продукти. Въз основа на получените резултати се съставят регионални "пирамиди на храненето", които се анализират и сравняват с "пирамидата на здравословното хранене", препоръчвана от СЗО (рис. 1.1, карти 3.1-3.4).